Vedtægter

VEDTÆGTER FOR FERIEFONDEN FOR THY OG MORS

Fondens navn og hjemsted
§ 1. Fondens navn er ”Feriefonden for Thy og Mors”.
Stk. 2. Dens hjemsted er Thisted Kommune.
Fondens formål
§ 2. Fondens midler anvendes til ferieformål for medarbejdere ved Thisted og Morsø Kommuner.
Stk. 2. Såfremt udleje til medarbejderne ikke er mulig, har bestyrelsen besluttet at udleje sine feriefaciliteter til medarbejdere, der ved fratræden fra de kommuner, som er nævnt i stk. 1, forlader arbejdsmarkedet af alders- eller helbredsmæssige årsager.
Fondens bestyrelse
§ 3. Bestyrelsen for fonden består af 6 medlemmer, 3 fra Thisted Kommune og 3 fra Morsø Kommune. Valg af bestyrelse skal ske hvert tredje år i maj måned. Genvalg kan ske.
Stk. 2. Bestyrelsens medlemmer vælges blandt Thisted og Morsø kommuners ansatte efter indstilling fra Hoved-MED. Ansatte i kommunernes personaleafdelinger og ansatte, som repræsenterer ledelsen, kan ikke udgøre et flertal i bestyrelsen.
Stk. 3. Bestyrelsens medlemmer skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7.
Stk. 4. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Formanden og næstformanden kan ikke vælges blandt de ansatte i kommunernes personaleafdeling eller blandt ansatte, som repræsenterer ledelsen.
Stk. 5. Fondens bestyrelse træffer afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden eller i dennes fravær næstformanden den afgørende stemme.
Stk. 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede, heraf enten formanden eller næstformanden.
Stk. 7. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§ 4. Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fonden og træffer bestemmelse om anvendelse og administration af fondens midler i overensstemmelse med fondens formål og reglerne i bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.
Stk. 2. Bestyrelsen udarbejder retningslinjer for udleje af fondens feriefaciliteter til medarbejderne i takt med, at feriefaciliteterne bliver etableret, samt for tildeling af tilskud til leje, rejser og rejseudgifter.
Stk. 3. Bestyrelsen drager omsorg for tilsyn og vedligeholdelse af fondens feriefaciliteter. Administrationen vedrørende den daglige udleje varetages efter aftale med bestyrelsen.
Stk. 4. Fondens bestyrelse må kun med Arbejdsdirektoratets samtykke foretage eller medvirke til dispositioner, som kan medføre risiko for, at vedtægten ikke kan overholdes.
Stk. 5. Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, som alle tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer skal underskrive.

§ 5. Et bestyrelsesmedlem kan til enhver tid udtræde af bestyrelsen og skal udtræde, hvis pågældende er under konkurs.
Stk. 2. Et bestyrelsesmedlem, der gør sig skyldig i en handling, som gør den pågældende uværdig til fortsat at være medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
Stk. 3. Et bestyrelsesmedlem, der på grund af længerevarende sygdom eller anden svækkelse har vist sig ude af stand til at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen, skal udtræde af bestyrelsen.
Fondens kapital

§ 6. Fondens egenkapital udgør pr. 31.12.2005 7.709.107 kr.. Aktiverne udgør 7.901.374 kr.
Stk. 2. Fondens midler tilvejebringes ved, at uhævede feriepenge fra Thisted og Morsø kommuner overføres til fonden, der herefter indbetaler statens andel, jf. Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse om forældede og uhævede feriepenge.
Stk. 3. Bestyrelsen skal påse, at der til enhver tid hensættes et passende beløb til evt. udbetalinger til lønmodtagere i medfør af ferielovens § 44, stk. 5.

Årsrapport og revision
§ 7. Fondens regnskabsår er fra den 1. januar til den 31. december.
Stk. 2. Bestyrelsen skal udarbejde en årsrapport med driftsbudget, der skal opfylde de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.

§ 8. Bestyrelsen skal sørge for, at fondens årsrapport revideres af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor, Kommunernes Revision eller af Revisionsdirektoratet for Københavns Kommune. Bestyrelsen skal senest 4 uger efter udpegelsen af revisor meddele Arbejdsdirektoratet jf. blanket D. Det gælder også ved skift af revisor.

§ 9. Revisor skal revidere årsrapporten i overensstemmelse med de regler, der fremgår af bekendtgørelse om feriefonde mv. med tilhørende bilag.
Stk. 2. Bestyrelsen skal give revisor adgang til at foretage de undersøgelser, som denne finder nødvendige, og skal give revisor de oplysninger og den bistand, som revisor anser for nødvendige for udførelsen af sit hverv.

§ 10. Senest den 30. juni efter regnskabsårets udløb skal bestyrelsen sende den underskrevne og reviderede årsrapport til Arbejdsdirektoratet. Bestyrelsen skal vedlægge en underskrevet revisionsprotokol.
Tegningsregler

§ 11. Fonden tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden, i forening med kassereren. Ved køb, salg eller pantsætning af feriefaciliteter tegnes fonden af den samlede bestyrelse.
Ændring af vedtægten

§ 12. Ændring af vedtægten kan ske efter forudgående godkendelse af Arbejdsdirektoratet.
Fondens opløsning

§ 13. Fonden kan opløses, hvis bestyrelsen beslutter det, og opløsningen godkendes af Civilstyrelsen efter indstilling fra Arbejdsdirektoratet.
Stk. 2. Ved opløsning af fonden skal feriefaciliteterne sælges, og den del af salgsprovenuet, der må antages at stamme fra uhævede feriepenge, indbetales sammen med de uhævede feriepenge, der endnu ikke er anvendt, til Arbejdsmarkedets Feriefond. Den resterende del af salgsprovenuet og øvrige midler anvendes til ferieformål, jf. § 2, i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning. Der kan aldrig tilbageføres midler til fondens stifter.